WESTERN REGION IRRIGATION
HYDROLOGY CENTER
(KANCHANABURI)
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
กรมชลประทาน

OFFICE OF WATER MANAGEMENT AND HYDROLOGY
ROYAL IRRIGATION DEPARTMENT THAILAND

ขณะนี้ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานฯได้พัฒนารูปแบบระบบติดตามระดับน้ำรูปแบบใหม่ ท่านสามารถคลิกดูข้อมูลได้
ที่ไอคอนระดับน้ำรายชั่วโมงและระดับน้ำรายวันตามเมนูด้านล่าง (ดาวโหลดวิธีการใช้งาน)

ระดับน้ำ - ปริมาณน้ำ เวลา 06.00 น.
แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำท่าจีน
แม่น้ำเพชรบุรี คลองบางสะพาน ลำภาชี
E-mail :: hydrology7@yahoo.co.th© ลิขสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์นี้เป็นของ
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน ภาคตะวันตก
กรมชลประทาน หรือหน่วยงานเจ้าของข้อมูลนั้น ๆ