ศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน ภาคตะวันตก กรมชลประทาน
WESTERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTERพื้นที่เฝ้าระวังภัยน้ำท่วม