ศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน ภาคตะวันตก กรมชลประทาน
IRRIGATION HYDROLOGY  FOR WESTERN REGION

รูปตัดขวางลำน้ำ สถานีสำรวจอุทกวิทยา ลุ่มน้ำภาคตะวันตก 2560
จำนวน 30 สถานี
คลิกที่ เพื่อ download
  ลุ่มน้ำแม่กลอง
  K.10 (แนวสำรวจสลิง) แม่น้ำแควน้อย  บ้านลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค  จ.กาญจนบุรี
  K.11A (แนวสำรวจ) แม่น้ำแม่กลอง   อ.ท่าม่วง  จ.กาญจนบุรี
  K.12 (แนวสำรวจสลิง) แม่น้ำแควใหญ่  บ้านทุ่งนานางหรอก อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี
  K.17 (แนวสำรวจสลิง) ลำภาชี  บ้านคา อ.สวนผึ้ง  จ.ราชบุรี
  K.22C (แนวสำรวจ) ห้วยแม่น้ำน้อย  บ้านแม่น้ำน้อย อ.ไทรโยค  จ.กาญจนบุรี
  K.25A (แนวสำรวจที่สะพาน) ห้วยท่าเคย  บ้านคา  อ. บ้านคา จ.ราชบุรี
  K.30 (แนวสำรวจสลิง) ห้วยแม่น้ำเลาะ  อ. ไทรโยค  จ.กาญจนบุรี  
  K.31 (แนวสำรวจสลิง) ห้วยแม่น้ำโจน  อ. ไทรโยค  จ.กาญจนบุรี
  K.32A (แนวสำรวจ) ห้วยบ้องตี้น้อย  อ. ไทรโยค  จ.กาญจนบุรี
  K.35A ( แนวสำรวจ ) แม่น้ำ แควใหญ่  อ. เมือง จ.กาญจนบุรี
  K.37  ( แนวสำรวจ ) แควน้อย  อ. เมือง จ.กาญจนบุรี
  K.38A (แนวสำรวจที่สะพาน) ห้วยลิ่นถิ่น  อ. ทองผาภูมิ  จ.กาญจนบุรี
  K.39 (แนวสำรวจที่สะพาน) ห้วยองธิ  อ. ทองผาภูมิ  จ.กาญจนบุรี
  K.50 (แนวสำรวจที่สะพาน)  ห้วยดินโส  อ.ทองผาภูมิ  จ.กาญจนบุรี
  K.54 (แนวเสาระดับ)  แม่น้ำแควน้อย สะพานบ้านลิ่นถิ่น  อ.ทองผาภูมิ  จ.กาญจนบุรี
  K.58 (แนวสะพานแขวน)  แม่น้ำแควน้อย  อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
  K.60 (แนวสำรวจที่สะพาน)  ห้วยกุยมั่ง  อ.ทองผาภูมิ  จ.กาญจนบุรี
  K.61 (แนวสำรวจที่สะพาน)  ลำภาชี  อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี
  K.62 (แนวสำรวจที่สะพาน)  ลำภาชี  อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
  ลุ่มน้ำเพชรบุรี
  B.3A (แนวสำรวจที่สะพาน)  แม่น้ำเพชรบุรี  อ.แก่งกระจาน  จ.เพชรบุรี
  B.8A  (แนวสำรวจที่สะพาน)  ห้วยผาก  อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี
  B.9  (แนวสำรวจที่สะพาน)  แม่น้ำเพชรบุรี  อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี
  B.10  (แนวสำรวจที่สะพาน)  แม่น้ำเพชรบุรี  อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี
  B.11  (แนวสำรวจที่สะพาน)  ห้วยแม่ประจันต์  อ.หนองหญ้าปล้อง  จ.เพชรบุรี
  ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันตก 
  GT.9  (แนวสำรวจที่สะพาน)  คลองทับสะแก  อ.ทับสะแก  จ.ประจวบคีรีขันธ์
  GT.10  (แนวสำรวจที่สะพาน)  คลองหนองหญ้าปล้อง  อ.บางสะพาน  จ.ประจวบคีรีขันธ์
  GT.11  (แนวสำรวจที่สะพาน)  คลองใหญ่  อ.บางสะพานน้อย  จ.ประจวบคีรีขันธ์
  GT.15  (แนวสำรวจที่สะพาน)  คลองห้วยทราย  อ.เมือง  จ.ประจวบคีรีขันธ์
  GT.17  (แนวสำรวจที่สะพาน)  คลองห้วยยาง  อ.ทับสะแก  จ.ประจวบคีรีขันธ์
  GT.18  (แนวสำรวจที่สะพาน)  คลองจะกะ  อ.ทับสะแก  จ.ประจวบคีรีขันธ์