ศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน ภาคตะวันตก กรมชลประทาน
IRRIGATION HYDROLOGY  FOR WESTERN REGION

ระดับน้ำรายชั่วโมง
Streamgraph

จำนวน 53 สถาน
คลิกที่ สถานี เพื่อ download
ลุ่มน้ำแม่กลอง
  K.2B หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี   B.1A บ้านหม้อ  อ.เมือง  จ.เพชรบุรี
  K.3 บ้านใต้ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี   B.3A บ้านสองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
  K.10 บ้านลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี   B.6 สะพานรถยนต์ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
  K.11A บ้านวังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี   B.8A บ้านโพรงเข้ ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
  K.12 บ้านทุ่งนานางหรอก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี   B.9 บ้านสาระเห็ด ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
  K.17 บ้านบ่อ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี   B.10 ตลาดท่ายาง ต.ยางหย่อง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
  K.22A บ้านแม่น้ำน้อย อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี   B.11 บ้านจะโปรง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
  K.22C บ้านแม่น้ำน้อย อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี   B.15 สะพานเทศบาล  อ.เมือง จ.เพชรบุรี
  K.25A บ้านคา กิ่ง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี  
  K.30 บ้านไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
  K.31 บ้านน้ำโจน อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี   Gt.1  เขาแดง  อ.กุยบุรี  จ.ประจวบคีรีขันธ์
  K32A บ้านบ้องตี้ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี   Gt.7 บ้านวังยาว อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
  K.35A บ้านหนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี   Gt.8 บ้านไร่คลอง อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
  K.36 บ้านวังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี   Gt.9 บ้านกลาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
  K.37 บ้านวังเย็น อ.เมือง จ.กาญจนบุรี   Gt.10 บ้านหนองหญ้าปล้อง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
  K.38A บ้านหนองบาง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี   Gt.11 บ้านช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
  K.39 บ้านองธิ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี   Gt.12  ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย  จ.ประจวบคีรีขันธ์
  K.49 บ้านยางสูง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี   Gt.15 บ้านสวนสนห้วยทราย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
  K.50 บ้านหินแหลม อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี   Gt.16 บ้านหินจวง อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
  K.53 บ้านศรีมงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี   Gt.17 บ้านห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
  K.54 บ้านลิ่นถิ่น อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี   Gt.18 บ้านจะกะบน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
  K.55 บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี   Gt.19 บ้านอ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
  K.56 สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี   Gt.20  กำเนิดนพคุณ  อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
  K.57 กระดังงา อ.บางคนฑี จ.สมุทรสงคราม   Ky.3  หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
  K.58 บ้านปากแซง อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี   Pr.1 เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
  K.60 บ้านกุยมั่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี  
  K.61 ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี  
  K.62 บ้านหนองไผ่ อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี  
ลุ่มน้ำท่าจีน  
  T.1  ต.นครไชยศรี อ.นครไชยศรี จ.นครปฐม  
  T.10  ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี  
  T.13  ต.บางตาเถร อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี  
  T.14  ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม  
  T.15  ต.บางไทรป่า อ.บางเลน จ.นครปฐม