4
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันตก กรมชลประทาน
HYDROLOGY AND WATER MANAGEMENT CENTER FOR WESTERN REGION - RID

น้ำท่ารายปี (อท.41)
จำนวน 32 สถานี
คลิกที่ เพื่อ download
 
ลุ่มน้ำแม่กลอง
ลุ่มน้ำเพชรบุรี
  K.10 (แนวสำรวจสลิง) แม่น้ำแควน้อย  บ้านลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค  จ.กาญจนบุรี    B.3A บ้านสองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
  K.11A (แนวสำรวจ) แม่น้ำแม่กลอง   อ.ท่าม่วง  จ.กาญจนบุรี   B.8A บ้านโพรงเข้ ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
  K.12 (แนวสำรวจสลิง) แม่น้ำแควใหญ่  บ้านทุ่งนานางหรอก อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี   B.9 บ้านสาระเห็ด ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
  K.17 (แนวสำรวจสลิง) ลำภาชี  บ้านคา อ.สวนผึ้ง  จ.ราชบุรี   B.10 ตลาดท่ายาง ต.ยางหย่อง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
  K.22B (แนวสำรวจ) ห้วยแม่น้ำน้อย  บ้านแม่น้ำน้อย อ.ไทรโยค  จ.กาญจนบุรี   B.11 บ้านจะโปรง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
  K.25A (แนวสำรวจที่สะพาน) ห้วยท่าเคย  บ้านคา  อ. บ้านคา จ.ราชบุรี    
  K.30 (แนวสำรวจสลิง) ห้วยแม่น้ำเลาะ  อ. ไทรโยค  จ.กาญจนบุรี      
  K.31 (แนวสำรวจสลิง) ห้วยแม่น้ำโจน  อ. ไทรโยค  จ.กาญจนบุรี  
ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันตก
  K.32A (แนวสำรวจ) ห้วยบ้องตี้น้อย  อ. ไทรโยค  จ.กาญจนบุรี   Gt.7 บ้านวังยาว อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
  K.35A ( แนวสำรวจ ) แม่น้ำ แควใหญ่  อ. เมือง จ.กาญจนบุรี   Gt.9 บ้านกลาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
  K.37  ( แนวสำรวจ ) แควน้อย  อ. เมือง จ.กาญจนบุรี   Gt.10 บ้านหนองหญ้าปล้อง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
  K.38A (แนวสำรวจที่สะพาน) ห้วยลิ่นถิ่น  อ. ทองผาภูมิ  จ.กาญจนบุรี   Gt.11 บ้านช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
  K.39 (แนวสำรวจที่สะพาน) ห้วยองธิ  อ. ทองผาภูมิ  จ.กาญจนบุรี   Gt.15 บ้านสวนสนห้วยทราย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
  K.50 (แนวสำรวจที่สะพาน)  ห้วยดินโส  อ.ทองผาภูมิ  จ.กาญจนบุรี   Gt.16 บ้านหินจวง อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
  K.53 ห้วยแม่กระบาล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี   Gt.17 บ้านห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
  K.54 (แนวเสาระดับ)  แม่น้ำแควน้อย สะพานบ้านลิ่นถิ่น  อ.ทองผาภูมิ  จ.กาญจนบุรี   Gt.18 บ้านจะกะบน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
  K.58 (แนวสะพานแขวน)  แม่น้ำแควน้อย  อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี   Gt.19 บ้านอ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
  K.60 (แนวสำรวจที่สะพาน)  ห้วยกุยมั่ง  อ.ทองผาภูมิ  จ.กาญจนบุรี   Ky.3 บ้านทุ่งแฝก อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
  K.61 ลำภาชี อ.จอมบึง จ.ราชบุรี    
  K.62 (แนวสำรวจที่สะพาน)  ลำภาชี  อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี