4
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันตก กรมชลประทาน
HYDROLOGY AND WATER MANAGEMENT CENTER FOR WESTERN REGION - RID

ปริมาณน้ำเฉลี่ยรายปี
คลิกที่ เพื่อ download
 
ลุ่มน้ำแม่กลอง
 
ลุ่มน้ำเพชรบุรี
  K.10 บ้านลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
  B.3A บ้านสองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
  K.11A บ้านวังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
  B.8A ห้วยผาก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
  K.12 บ้านทุ่งนานางหรอก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
  B.9 บ้านสาระเห็ด ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
  K.17 บ้านบ่อ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
  B.10 ตลาดท่ายาง ต.ยางหย่อง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
  K.22B บ้านแม่น้ำน้อย อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
  B.11 บ้านจะโปรง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
  K.25A บ้านคา กิ่ง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี  
ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันตก
  K.30 บ้านไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
  Gt.9 บ้านกลาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
  K.31 บ้านน้ำโจน อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
  Gt.10 บ้านหนองหญ้าปล้อง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
  K32A บ้านบ้องตี้ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
  Gt.11 บ้านช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
  K.35A บ้านหนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
  Gt.15 บ้านสวนสนห้วยทราย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
  K.37 บ้านวังเย็น อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
  Gt.16 บ้านหินจวง อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
  K.38A บ้านหนองบาง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
  Gt.17 บ้านห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
  K.39 บ้านองธิ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
  Gt.18 บ้านจะกะบน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
  K.50 บ้านหินแหลม อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
  Gt.19 บ้านอ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
  K.53 บ้านศรีมงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
  Ky..3 บ้านทุ่งแฝก อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
  K.54 บ้านลิ่นถิ่น อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี    
  K.58 บ้านปากแซง อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี    
  K.60 บ้านกุยมั่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุร    
  K.61 ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี    
  K.62 บ้านหนองไผ่ อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี