4
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันตก กรมชลประทาน
HYDROLOGY AND WATER MANAGEMENT CENTER FOR WESTERN REGION - RID

Return Period
ระดับน้ำสูงสุดรายปี

จำนวน 43 สถานี
คลิกที่ เพื่อ download
 
ลุ่มน้ำแม่กลอง
ลุ่มน้ำเพชรบุรี
  K.10 บ้านลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
  B.1A บ้านไร่พะเนียด อ.เมือง จ.เพชรบุร
  K.11A บ้านวังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
  B.3A บ้านสองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
  K.12 บ้านทุ่งนานางหรอก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
  B.6 สะพานรถยนต์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 
  K.17 บ้านบ่อ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
  B.8A บ้านโพรงเข้ ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
  K.22B บ้านแม่น้ำน้อย อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
  B.9 บ้านสาระเห็ด ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
  K.25A บ้านคา กิ่ง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
  B.10 ตลาดท่ายาง ต.ยางหย่อง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
  K.30 บ้านไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
  B.11 บ้านจะโปรง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
  K.31 บ้านน้ำโจน อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
  B.15 สะพานเทศบาล อ.เมือง จ.เพชรบุรี
  K32A บ้านบ้องตี้ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี  
ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันตก
  K.35A บ้านหนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
  Gt.1 ห้วยสามร้อยยอด อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
  K.37 บ้านวังเย็น อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
  Gt.7 คลองบางสะพานใหญ่ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
  K.38A บ้านหนองบาง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
  Gt.8 คลองหว้าโทน อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
  K.39 บ้านองธิ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
  Gt.9 บ้านกลาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
  K.50 บ้านหินแหลม อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
  Gt.10 บ้านหนองหญ้าปล้อง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
  K.53 บ้านศรีมงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
  Gt.11 บ้านช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
  K.54 บ้านลิ่นถิ่น อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
  Gt.12 คลองลำชู อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
  K.58 บ้านปากแซง อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
  Gt.15 บ้านสวนสนห้วยทราย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
  K.60 บ้านกุยมั่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
  Gt.16 บ้านหินจวง อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
  K.61 ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
  Gt.17 บ้านห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
  K.62 บ้านหนองไผ่ อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
  Gt.18 บ้านจะกะบน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
   
  Gt.19 บ้านอ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
   
  Ky.2 แม่น้ำกุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์(ปิดแล้ว)
   
  Ky.3 บ้านทุ่งแฝก อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
   
  Pr1 แม้น้ำปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์