4
ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันตก กรมชลประทาน
HYDROLOGY AND WATER MANAGEMENT CENTER FOR WESTERN REGION - RID

การสำรวจปริมาณน้ำ ปี 2559
จำนวน 30 สถานี
(คลิกที่สถานีเพื่อดูข้อมูล)

  ลุ่มน้ำแม่กลอง   ลุ่มน้ำเพชรบุรี
  K.10 บ้านลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี   B.3A บ้านสองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
  K.11A บ้านวังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี   B.8A บ้านโพรงเข้ ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
  K.12 บ้านทุ่งนานางหรอก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี   B.9 บ้านสาระเห็ด ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
  K.17 บ้านบ่อ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี   B.10 ตลาดท่ายาง ต.ยางหย่อง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
  K.22C บ้านแม่น้ำน้อย อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี   B.11 บ้านจะโปรง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
  K.25A บ้านคา กิ่ง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี  
  K.30 บ้านไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี   ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันตก
  K.31 บ้านน้ำโจน อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี   Gt.9 บ้านกลาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
  K.32A บ้านบ้องตี้ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี   Gt.10 บ้านหนองหญ้าปล้อง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
  K.35A บ้านหนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี   Gt.11 บ้านช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์
  K.37 บ้านวังเย็น อ.เมือง จ.กาญจนบุรี   Gt.15 บ้านสวนสนห้วยทราย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันขันธ์
  K.38A บ้านหนองบาง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี   Gt.17 บ้านห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
  K.39 บ้านองธิ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี   Gt.18 บ้านจะกะบน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
  K.50 บ้านหินแหลม อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี    
  K.54 บ้านลิ่นถิ่น อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี  
  K.58 บ้านปากแซง อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุร
  K.60 บ้านกุยมั่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
  K.61 ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
  K.62 บ้านหนองไผ่ อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี