ศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน ภาคตะวันตก กรมชลประทาน
WESTERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER

รายชื่อ ที่ตั้ง และประเภทการสำรวจ

สถานีสำรวจอุทกวิทยาลุ่มน้ำภาคตะวันตก

รายละเอียดแผนงานปีน้ำ 2557 (1 เม.ย.58 - 31 มี.ค.59)


ศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน ภาคตะวันตก  ขอเปิดทำการสำรวจข้อมูลทางอุทกวิทยา ประจำปีน้ำ 2560
1. สำรวจระดับน้ำ  จำนวน   55  สถานี
1.1 สถานีสำรวจระดับน้ำ 3 เวลา จำนวน  19  สถานี
1.1.1 สถานี K.2B แม่น้ำแม่กลอง   หน้าบ้านพักผู้ว่าราชการ ฯ  อ.เมือง   จ.ราชบุรี
1.1.2 สถานี K.22A ห้วยแม่น้ำน้อย   บ้านแม่น้ำน้อย   อ.ไทรโยค   จ.กาญจนบุรี
1.1.3 สถานี K.22C ห้วยแม่น้ำน้อย   บ้านแม่น้ำน้อย   อ.ไทรโยค   จ.กาญจนบุรี
1.1.4 สถานี K.30 ห้วยน้ำเลาะ   บ้านไทรโยค   อ.ไทรโยค   จ.กาญจนบุรี
1.1.5 สถานี K.32A ห้วยบ้องตี้   บ้านบ้องตี้   อ.ไทรโยค   จ.กาญจนบุรี
1.1.6 สถานี K.38A ห้วยลิ่นถิ่น   บ้านหนองบาง   อ.ทองผาภูมิ   จ.กาญจนบุรี
1.1.7 สถานี K.39 ห้วยองธิ   บ้านองธิ   อ.ทองผาภูมิ   จ.กาญจนบุรี
1.1.8 สถานี K.50 ห้วยดิโส   บ้านหินแหลม   อ.ทองผาภูมิ   จ.กาญจนบุรี
1.1.9 สถานี K.55A แม่น้ำแม่กลอง   สะพานรถยนต์ค่ายหลวง   อ.บ้านโป่ง   จ.ราชบุรี
1.1.10 สถานี K.56 แม่น้ำแม่กลอง   บ้านสร้อยฟ้า   อ.โพธาราม   จ.ราชบุรี
1.1.11 สถานี K.57 แม่น้ำแม่กลอง   บ้านกระดังงา   อ.บางคนฑี   จ.สมุทรสงคราม
1.1.12 สถานี K.60 ห้วยกุยมั่ง   บ้านกุยมั่ง ต.กุยมั่ง   อ.ทองผาภูมิ   จ.กาญจนบุรี
1.1.13 สถานี Gt.8 คลองหว้าโทน    บ้านไร่คลอง   อ.เมือง   จ.ประจวบคีรีขันธ์
1.1.14 สถานี Gt.12 คลองลำชู   บ้านห้วยสัก   อ.บางสะพานน้อย   จ.ประจวบคีรีขันธ์
1.1.15 สถานี Gt.15 ห้วยทราย   บ้านสวนสนห้วยทราย   อ.เมือง   จ.ประจวบคีรีขันธ์
1.1.16 สถานี Gt.16 คลองหินจวง   บ้านหินจวง   อ.เมือง   จ.ประจวบคีรีขันธ์
1.1.17 สถานี Gt.17 ห้วยยาง   บ้านห้วยยาง   อ.ทับสะแก   จ.ประจวบคีรีขันธ์
1.1.18 สถานี Gt.18 คลองจะกะ   บ้านจะกะบน   อ.ทับสะแก   จ.ประจวบคีรีขันธ์
1.1.19 สถานี Gt.19 คลองอ่างทอง   บ้านอ่างทอง   อ.ทับสะแก   จ.ประจวบคีรีขันธ์
1.2 สถานีสำรวจระดับน้ำ 24 เวลา จำนวน  36  สถานี
1.2.1 สถานี K.10 แม่น้ำแควน้อย   บ้านลุ่มสุ่ม   อ.ไทรโยค   จ.กาญจนบุรี
1.2.2 สถานี K.11A แม่น้ำแม่กลอง   บ้านวังขนาย   อ.ท่าม่วง   จ.กาญจนบุรี
1.2.3 สถานี K.12 ลำตะเพิน   บ้านทุ่งนานางหรอก   อ.เมือง   จ.กาญจนบุรี
1.2.4 สถานี K.17 ลำภาชี   บ้านบ่อ   อ.สวนผึ้ง   จ.ราชบุรี
1.2.5 สถานี K.25A ห้วยท่าเคย   บ้านคา   อ.บ้านคา   จ.ราชบุรี   
1.2.6 สถานี K.3A แม่น้ำแม่กลอง   บ้านลุ่ม อ.เมือง   จ.กาญจนบุรี
1.2.7 สถานี K.31 ห้วยแม่น้ำน้อย   บ้านน้ำโจน   อ.ไทรโยค   จ.กาญจนบุรี
1.2.8 สถานี K.35A แม่น้ำแควใหญ่   บ้านหนองบัว   อ.เมือง   จ.กาญจนบุรี
1.2.9 สถานี K.36 แม่น้ำแควใหญ่   บ้านท่ามะนาว   อ.เมือง   จ.กาญจนบุรี
1.2.10 สถานี K.37 แม่น้ำแควน้อย   บ้านวังเย็น   อ.เมือง   จ.กาญจนบุรี
1.2.11 สถานี K.49 ลำตะเพิน   บ้านยางสูง   อ.บ่อพลอย   จ.กาญจนบุรี
1.2.12 สถานี K.53 ห้วยแม่กระบาล   บ้านศรีมงคล   อ.ไทรโยค   จ.กาญจนบุรี
1.2.13 สถานี K.54 แม่น้ำแควน้อย   สะพานรถยนต์ บ้านลิ่นถิ่น   อ.ทองผาภูมิ   จ.กาญจนบุรี
1.2.14 สถานี K.58 แม่น้ำแควน้อย   บ้านปากแซง   อ.ไทรโยค   จ.กาญจนบุรี
1.2.15 สถานี K.61 ลำภาชี   ต.ด่านทับตะโก   อ.จอมบึง   จ.ราชบุรี
1.2.16 สถานี K.62 ลำภาชี   บ้านหนองไผ่   อ.ด่านมะขามเตี้ย   จ.กาญจนบุรี
1.2.17 สถานี Gt.1 ห้วยสามร้อยยอด   บ้านเขาแดง   อ.กุยบุรี   จ.ประจวบคีรีขันธ์
1.2.18 สถานี Gt.7 คลองบางสะพานใหญ่   บ้านวังยาว   อ.บางสะพาน   จ.ประจวบคีรีขันธ์
1.2.19 สถานี Gt.9 คลองทับสะแก   บ้านกลาง   อ.ทับสะแก   จ.ประจวบคีรีขันธ์
1.2.20 สถานี Gt.10 คลองกรูด   บ้านหนองหญ้าปล้อง   อ.บางสะพาน   จ.ประจวบคีรีขันธ์
1.2.21 สถานี Gt.11 คลองใหญ่   บ้านช้างแรก   อ.บางสะพานน้อย   จ.ประจวบคีรีขันธ์
1.2.22 สถานี Gt.20 คลองบางสะพาน  สะพานรถยนต์  ร.ร.อนุบาลบางสะพาน อ.บางสะพาน   จ.ประจวบคีรีขันธ์
1.2.23 สถานี T.1 แม่น้ำท่าจีน   หน้าที่ว่าการอำเภอ   อ.นครชัยศรี   จ.นครปฐม
1.2.24 สถานี T.10 แม่น้ำท่าจีน   ต.ท่าพี่เลี้ยง   อ.เมือง   จ.สุพรรณบุรี
1.2.25 สถานี T.13 แม่น้ำท่าจีน   บ้านบางการ้อง ต.บางตาเถร   อ.สองพี่น้อง   จ.สุพรรณบุรี
1.2.26 สถานี T.14 แม่น้ำท่าจีน   ต.สามพราน   อ.สามพราน   จ.นครปฐม
1.2.27 สถานี T.15 แม่น้ำท่าจีน   วัดบางไผ่นารถ ต.บางไทรป่า อ.บางเลน จ.นครปฐม
1.2.28 สถานี B.3A แม่น้ำเพชรบุรี   บ้านสองพี่น้อง   อ.แก่งกระจาน   จ.เพชรบุรี
1.2.29 สถานี B.6 ห้วยแม่ประจันต์   สะพานรถยนต์ อ.ท่ายาง   จ.เพชรบุรี
1.2.30 สถานี B.8A ห้วยผาก   บ้านโพรงเข้ ต.กลัดหลวง   อ.ท่ายาง   จ.เพชรบุรี
1.2.31 สถานี B.9 แม่น้ำเพชรบุรี   บ้านสาระเห็ด ต.กลัดหลวง   อ.ท่ายาง   จ.เพชรบุรี
1.2.32 สถานี B.10 แม่น้ำเพชรบุรี   ตลาดท่ายาง ต.ยางหย่อง   อ.ท่ายาง   จ.เพชรบุรี
1.2.33 สถานี B.11 ห้วยแม่ประจันต์   บ้านจะโปรง   อ.หนองหญ้าปล้อง   จ.เพชรบุรี
1.2.34 สถานี B.15 แม่น้ำเพชรบุรี   สะพานเทศบาล   อ.เมือง   จ.เพชรบุรี
1.2.35 สถานี Ky.3 แม่น้ำกุยบุรี   บ้านทุ่งแฝก   อ.กุยบุรี   จ.ประจวบคีรีขันธ์
1.2.36 สถานี Pr.1 แม่น้ำปราณบุรี   บ้านเขาน้อย   อ.ปราณบุรี   จ.ประจวบคีรีขันธ์