ศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน ภาคตะวันตก กรมชลประทาน
WESTERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER


ข้อมูลระบบโทรมาตร
Data Telemetry System


ระดับน้ำอัติโนมัติ
(กรมชลประทาน NEON)

จำนวน 27 สถานี

ข้อมูลสถานี
วัดน้ำฝน


สถานีวัด
ระดับน้ำ

โครงการวัดปริมาณน้ำ
แบบอัตโนมัติ
(อยู่ระหว่างการปรับปรุง)

โทรมาตร
ภาคตะวันตก