ศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน ภาคตะวันตก กรมชลประทาน
WESTERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER

สถานการณ์น้ำ/รายงาน

RUNOFF-MONITORING / REPORT


ระดับน้ำ
รายชั่วโมงออนไลน์


ข้อมูลเกี่ยวข้องกับสถานการณ์น้ำ


กราฟระดับน้ำ
สูงสุดรายวัน

ประมวลสถานการณ์
น้ำท่วม

เฝ้าระวังภัยน้ำท่วม
เว็บไซต์เพื่อติดตาม
สถานการณ์น้ำ

ลุ่มน้ำแม่กลอง

ลุ่มน้ำเพชรบุรี

ลุ่มน้ำท่าจีน

ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเล
ประจวบฯ

...top...