ศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน ภาคตะวันตก กรมชลประทาน
IRRIGATION HYDROLOGY  FOR WESTERN REGION

สภาพน้ำท่า
RUNOFF DATA


ข้อมูลรายชั่วโมง

Maximum water level correlation
น้ำท่า
รายชั่วโมงออนไลน์
ระดับน้ำ-ปริมาณน้ำ
ปี 2559

ข้อมูลรายวัน


ข้อมูล
น้ำท่ารายวัน
Download เอกสาร PDF
แผนผัง
น้ำท่ารายวัน
Mean daily water level-discharge
ระดับน้ำ- ปริมาณน้ำ
ปี 2558

ข้อมูลรายเดือน

ปริมาณน้ำรายเดือน
ข้อมูลน้ำท่ารายเดือน

ข้อมูลรายปี


รูปตัดขวาง

รูปตัดลำน้ำ Excel
รูปตัดขวางลำน้ำ

งานวิเคราะห์


ปริมาณน้ำเฉลี่ยรายปี

แผนที่สถานี
วัดระดับน้ำ
แผนที่สถานี
วัดปริมาณน้ำ

 
...top...

ตะกอน


บัญชีสถานีสำรวจน้ำท่า

รูปตัดลำน้ำ Excel
บัญชีสถานี
สำรวจน้ำท่า